ដំណើរការចុះឈ្មោះ

Pal Education ផ្តល់ជូនសិស្សនូវវេទិកាមួយដើម្បីរៀនភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈបទពិសោធក្នុងថ្នាក់រៀន ការអនុវត្តជាក់ស្តែង ឱកាសភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងបទពិសោធសេវាកម្មសហគមន៍។ ការជ្រើសរើស Pal Education នឹងផ្តល់ឱ្យកូនរបស់អ្នកនូវឱកាសដ៏ល្អបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍការសិក្សា ស្មារតី និងសង្គម។

បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងទទួលយកការចុះឈ្មោះសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ សម្រាប់អាយុចាប់ពី ឆ្នាំឡើងទៅ។ ថ្នាក់សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យក៏មានផងដែរ ។

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Current Progress

ជំហានទី 1

បំពេញទម្រង់ពាក្យសុំរបស់យើង។


ជំហានទី 2

ការប្រឡងចូល

រៀបចំការណាត់ជួបសម្រាប់ការប្រឡងចូល និងធ្វើការប្រឡង

ជំហានទី 3

ការបញ្ចូល

នៅពេលទទួលបានការយល់ព្រម យើងនឹងឆ្លងកាត់ដំណើរការណែនាំអំពីអ្វីដែលអ្នកនឹងត្រូវធ្វើសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមវគ្គសិក្សារបស់អ្នក។

>