ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ


ការអប់រំនៃសាលាអន្តរជាតិ ផាលអូស្រ្តាលី បានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ដែលភាសាអង់គ្លេសកំពុងតែក្លាយជាប្រធានបទនៅក្នុងការប្រលងជាភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់អន្តរជាតិ ។ កំរិតនៃការកើនឡើងក្នុងអត្រាដែលមានការទទួលស្គាល់ដែលអាចប្រើប្រាស់បាន សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យដែលមានអាយុលើសពី ១៥ ឆ្នាំ និងផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការទទួលបានសិក្សាភាសាច្បាស់លាស់ពេលដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា យើងជឿជាក់ថាសិស្សនឹងត្រូវបានរៀបចំដើម្បីទទួលយកវគ្គសិក្សារៀបចំ 'PTE សិក្សា' ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ ។

The new choice in an English Learning Centre for Primary to Adults. 

>