កិច្ចចាប់ផ្តើម

នៅឆ្នាំ ២០២០ យើងបានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសសិក្សាដែលបណ្តុះគុណធម៌ និងគុណតម្លៃដ៏ល្អដល់សិស្សរបស់យើង៖ បង្កើតឲ្យមាន សតិសម្បជញ្ញៈ វិន័យ ការគោរព មេត្តាធម៌ និងឧត្តមភាពនៃការសិក្សា។


២០២០

សាលាអន្តរជាតិផាល ខេត្តសៀមរាប បានបង្កើត និងមានបុគ្គលិកបំពេញការងារជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួន។

២០២១

សាលាអន្តរជាតិផាល ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជាគ្រឹះស្ថានអប់រំ។
២០២២


  • សាលាអន្តរជាតិផាលអូស្រ្តាលី បានបញ្ចប់ការកែរលម្អទីតាំងឡើងវិញសម្រាប់ការបើកដំណើរការឆ្នាំ ២០២២។
  • សាលាអន្តរជាតិ ផាល អូស្រ្តាលី បើកសម្ពោធលើកដំបូងបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ ។
  • សាលាអន្តរជាតិផាលអូស្រ្តាលី បានទទួលប័ណ្ណប៉ាតង់ និងអជ្ញាប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្ម ។
  • ថ្នាក់សិក្សារបស់សាលាផាល និងកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់សាលាអន្តរជាតិផាលអូស្រ្តាលី បានចាប់ផ្តើមនៅខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ។
>