ភាសាអង់គ្លេសកំរិតបឋមសិក្សា

វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសកំរិតបឋមរបស់ គឺជាកម្មវិធីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងមានអន្តរកម្មសម្រាប់កុមារ។ អ្នកសិក្សាវ័យក្មេងត្រូវការវិធីសាស្រ្តសិក្សាដែលផ្តោតលើសកម្មភាពឱ្យបានច្រើន។
យើងប្រើប្រាស់សៀវភៅសិក្សាដែលបានជ្រើសរើសយ៉ាងពិសេស ក៏ដូចជាមេរៀនដែលបានសាកល្បង ពនៅសាលាអន្តរជាតិរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ។ ធនធានទាំងនេះជួយដល់ការគិត ការសរសេរ និងការនិយាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ខណៈពេលដែលការបង្កើនសមត្ថភាពជារួមរបស់សិស្សក្នុងលក្ខណៈគួរចងចាំទុកនិងចាប់អារម្មណ៍។ ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃជាទម្រង់និងដោយសង្ខេបរបស់យើងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យការលូតលាស់ យើងអាចកំណត់កន្លែងនៃតម្រូវការអប់រំរបស់កូនអ្នក
និងមានប្រព័ន្ធដែលអាចដោះស្រាយឱ្យពួកគេ។

.

ជម្រើសថ្មីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កម្រិតបឋមសិក្សាដល់មនុស្សពេញវ័យ

>