ភាសាអង់គ្លេសកំរិតមធ្យមសិក្សា


វគ្គសិក្សាកម្រិតអនុវិទ្យាល័យផ្តោតសំខាន់លើប្រធានបទដូចគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (GE) របស់យើង ប៉ុន្តែផ្តល់នូវបរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាព ដែលធានាដល់ការសិក្សារបស់សិស្សក្នុងវ័យរបស់ពួកគេ។ ខណៈពេលដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជាក្រុម ជាមួយនឹងកិច្ចការដែលផ្តោតទៅលើការសរសេរ និងការនិយាយ សិស្សតែងតែទទួលបានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសា នៅពេលដែលវគ្គទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ ឬសិស្សឈានដល់អាយុដែលត្រូវបានកំណត់ ពួកគេអាចផ្ទេរទៅកម្មវិធី GE ដែលមានតម្លៃស្មើនឹងកម្មវិធីសិក្សាដែលជំរុញដោយ (PTE) បន្ថែមទៀត។

ជម្រើសថ្មីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កម្រិតបឋមសិក្សាដល់មនុស្សពេញវ័យ

 


>