ក្លឹបរបស់សិស្ស


សិស្សសាលាអន្តរជាតិផាលទាំងអស់ នឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងក្លឹបសិស្សគ្រប់កំរិត។ ក្លឹបទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ ចំណង់ចំណូលចិត្ត និងសកម្មភាពរបស់សិស្ស ។

ក្លឹបរបស់សិស្សនៅសាលារួមបញ្ចូល:
• ក្រុមប្រឹក្សាតំណាងសិស្ស (SRC)
• ក្លឹបអុក
• ក្លឹបសិល្បៈ
• ក្រុមចម្រៀង និងក្រុមតន្រ្តីករ
• ក្លឹបអាន និងសរសេរ
• ការតួសម្តែង

>